Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε Δια Περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων

Καλείστε σε Δια Περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση την 13 η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023,
ημέρα Τετάρτη και ώρα: 11:00 – 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.