Αποκατάσταση προβλημάτων ευστάθειας αγωγών διανομής και υπερχείλισης του φράγματος "Παναγιώτικο"
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΚ5ΑΩΚΧ-Ε2Ω 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 23357 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ρ72ΓΩΚΧ-71Π 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1730 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΧΕΠ: Β/1525
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΦΖΥΩΚΧ-ΦΔΖ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/202 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΑΔΗΣΥ 0.1% ΧΕΠ: Β/1131,Β/1187,Β/904,Β/1286,Β/1077,Β/1278,Β/1446,Β/1323,Β/1209,Β/1382,Β/1269,Β/1267,Β/1264,Β/1409,Β/1410,Β/1408,Β/1381,Β/1434,Β/1237,Β/1347,Β/1402,Β/1395,Β/1403,Β/1400,Β/1388,Β/1419,Β/1421,Β/1425,Β/1439,Β/1445,Β/1468,Β/1523,Β/1525
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΔΝΖΩΚΧ-ΘΗ5 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/201 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 20% ΕΠΑΓ ΧΕΠ: Β/1267,Β/1264,Β/1218,Β/1542,Β/1543,Β/1544
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ε7ΡΩΚΧ-ΚΘΞ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/200 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΟΝΩΚΧ-ΚΑΧ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1729 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6024ΩΚΧ-ΡΥΤ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1719 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΓΖ9ΩΚΧ-87Β 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1718 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΩΕ7ΩΚΧ-4ΚΔ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1713 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελάνια και ανταλλακτικά για τα φωτοτυπικά της Δ.Ε Αργαλαστής
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤ7ΡΩΚΧ-ΓΚΞ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 23333 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 308
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΛΦΙΩΚΧ-Α1Ω 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 308 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 307
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΟ7ΩΚΧ-ΥΗ5 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 307 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 306
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΥ6ΛΩΚΧ-2Ω0 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 306 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 305
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΙΙΟΩΚΧ-Ζ3Α 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 305 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 304
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ψ95ΑΩΚΧ-ΜΜ3 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 304 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 303
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΦΞ5ΩΚΧ-ΝΚΝ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 303 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒ0ΠΩΚΧ-6Ε7 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/1720 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66ΨΥΩΚΧ-5ΩΑ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/1726 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΕΡΓΑΤΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΑΖΩΚΧ-ΘΞΜ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/1727 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 624