Απόφαση για υπηρεσίας υποστήριξης για πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Νοτίου Πηλίου (ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ, ΜΠΟΥΦΑ, ΚΑΛΙΦΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΜΠΟΒΟ)
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9Ι9ΩΚΧ-ΘΧΓ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 10452 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 152
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΡΗ31ΩΚΧ-Τ9Γ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 152 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 151
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΠΦΗΩΚΧ-ΩΡΑ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 151 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 150
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9Ω9ΣΩΚΧ-Φ5Χ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 150 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 149
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΛ3ΑΩΚΧ-8ΛΓ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 149 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 148
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΚΛ6ΩΚΧ-564 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 148 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 147
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΜΕΜΩΚΧ-ΨΝΘ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 147 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 146
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ρ4ΝΗΩΚΧ-ΨΟΛ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 146 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 145
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΡΚΩΨΩΚΧ-ΝΔ0 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 145 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 144
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΟ5ΒΩΚΧ-ΨΔ3 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 144 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 143
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 995ΨΩΚΧ-Ι3Ξ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 143 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Παροχή υπηρεσίας έρευνας, καταγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων ακίνητης περιουσίας της Δ.Ε. Σηπιάδος
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 63Θ1ΩΚΧ-6ΚΑ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 10443 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 150/2024
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΖΜ7ΩΚΧ-927 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 10434 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση αντιδημάρχου 96/2024 για Απευθείας ανάθεση τις εργασίας επισκευής και συντήρησης κτηρίων Δήμου Νοτίου Πηλίου στην ΔΕ Αργαλαστής
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΖΖ6ΩΚΧ-ΝΦ6 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 10406 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 189
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 964ΕΩΚΧ-81Σ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 189 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 188
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΩΒΡΩΚΧ-Κ0Β 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 188 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 187
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 67Θ4ΩΚΧ-ΜΛΔ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 187 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 186
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΔ2ΟΩΚΧ-4ΞΜ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 186 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 185
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6Ε4ΜΩΚΧ-72Ι 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 185 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 184
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6Ω0ΖΩΚΧ-ΗΨΘ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 184 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
1 2 3 737