Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφωσης Η/Υ και δικτύων ΔΕ Αργαλαστής
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ρ074ΩΚΧ-ΚΚΜ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8998 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τεχνική υποστήριξη κόμβων Δημοτικών Ενοτήτων και τεχνική υποστήριξη Η/Υ του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ7ΩΗΩΚΧ-3ΦΛ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8997 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/77,Β/434,Β/445,Β/444,Β/280,Β/278
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΜΜ9ΩΚΧ-ΥΓΨ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/102 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΑΔΗΣΥ 0.1% ΧΕΠ: Β/417,Β/292,Β/333,Β/329,Β/328,Β/230,Β/448,Β/260,Β/447,Β/348,Β/263,Β/66,Β/190,Β/195,Β/446,Β/409,Β/336,Β/194,Β/365,Β/407,Β/276,Β/418,Β/269,Β/412,Β/366,Β/367,Β/255,Β/256,Β/237,Β/253,Β/368,Β/239,Β/291,Β/315
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΧΜΠΩΚΧ-ΖΑ4 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/101 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 0,07 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/77,Β/434,Β/445,Β/444,Β/280,Β/278
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ι3ΓΩΚΧ-ΣΟ3 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/100 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς – Εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ρ4ΕΣΩΚΧ-Ρ70 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8991/26-05-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Νοτίου Πηλίου
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 95Ν1ΩΚΧ-5ΧΥ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8983 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9316ΩΚΧ-Ν41 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8968 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛΠΞΩΚΧ-Π06 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/98 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/95
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΜΠΜΩΚΧ-ΖΙ2 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/97 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΕΚΒΩΚΧ-ΔΗ6 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/99 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΣΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Β7ΦΩΚΧ-ΩΙΛ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/96 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 0,07 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/95
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛ18ΩΚΧ-1Κ8 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/95 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΑΔΗΣΥ 0.1% ΧΕΠ: Β/127,Β/31,Β/93,Β/142,Β/141,Β/58,Β/61,Β/24,Β/25,Β/27,Β/26,Β/75,Β/32,Β/130,Β/74,Β/76,Β/128
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΦΝΣΩΚΧ-9ΛΧ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/94 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση ποσού 21.605,36€ από την υπ'αρίθμ. 364/2023 πολυετή απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Υ6ΔΩΚΧ-ΔΔΚ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8949 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση ποσού 11.427,84€ από την υπ'αρίθμ. 363/2023 πολυετή απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ0ΡΗΩΚΧ-Α0Ξ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/670 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΙΥΩΚΧ-ΜΓΣ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/699 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μίσθωση μηχανήματος για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο άρδευσης Μηλέων λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 60ΓΛΩΚΧ-Μ93 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8920 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια πλακών Πηλίου για τις ανάγκες της Δ.Ε.Αργαλαστής.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡΔΠΩΚΧ-Α2Γ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8899 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 502