Οργανόγραμμα
 • Δήμαρχος
 • Νομική Υπηρεσία
 • Αυτοτελές Γρ. Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Αυτοτελές Γρ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
 • Αυτοτελές Γρ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διαφάνειας
 • Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο
 • Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
 • Αυτοτελές Γρ. Διοικητικής Βοήθειας
 • Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
  • Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
  • Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  • Γραφείο Αλιείας
  • Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤO ΛΑΥΚΟ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΜΗΛΙΕΣ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΤΡΙΚΕΡΙ
  • ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
   • Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
   • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών
   • Αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Μηλιές)
   • Αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Λαύκο)
   • Αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Νεοχώρι)
   • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Τρικέρι)
   • Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου
  • ΚΕΠ
   • Αποκεντρωμένο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Σύκη)
   • Αποκεντρωμένο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Προμύρι)
   • Αποκεντρωμένο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Καλά Νερά)
  • Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
   • ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ
   • Αποκεντρωμένο Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων (Μηλιές)
   • Αποκεντρωμένο Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων (Λάυκο)
   • Αποκεντρωμένο Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων (Νεοχώρι)
   • Αποκεντρωμένο Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων (Τρικέρι)