ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημερομηνία συνεδρίασης : 27-03-2024