ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 11 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημερομηνία συνεδρίασης : 26-04-2024