Καθορισμός αποστάσεων και λοιπών θεμάτων που αφορούν τις θέσεις δραστηριοποίησης
πωλητών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Αριθμός Απόφασης : 45/2023