Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου σας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στη:

«Διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου μας»

που πραγματοποιείται μέσω του παρακάτω ερωτηματολογίου: https://forms.office.com/r/tQddNJ4HNP

Ο Δήμος με την από 18/10/2021 σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ξεκίνησε τις διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου επιχειρείται η ορθολογική τοποθέτηση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που θα:

  • ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων,
  • λαμβάνει υπόψη τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος μεταφορών του Δήμου, την χωροταξική της οργάνωση, τους περιορισμούς του δικτύου, όπως επίσης και τη μελλοντική του εξέλιξη.

Για το λόγο αυτό, ο Δήμος με την υποστήριξη της αναδόχου εταιρίας, προχωρά σε ιχνηλάτιση των υφιστάμενων χαρακτηριστικών κυκλοφορίας, στάθμευσης, πολεοδομικής και χωροταξικής οργάνωσης της πόλης μέσω κατάλληλων αναλύσεων και χαρτογράφησης, όπως επίσης και σε αξιολόγηση της διαθέσιμης χωρητικότητας του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Η διαδικασία αυτή, εναρμονιζόμενη με το μελλοντικό πρόγραμμα αναπλάσεων – παρεμβάσεων του Δήμου στο κοινόχρηστο χώρο, τις μελλοντικές κοινωνικο-οικονομικές
εξελίξεις της χώρας και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς, διαμορφώνει το περιβάλλον στο οποίο καλείται να λάβει χώρα η ορθολογική χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Στο πλαίσιο της Διαβούλευσης ο Δήμος μας καλεί τους πολίτες και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, έμμεσα και άμεσα εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό των μεταφορών, να
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αξιολογώντας τα εναλλακτικά σενάρια χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης και να τοποθετηθούν ελεύθερα ως προς αυτά.

Ο Δήμος στην προσπάθεια του να συγκροτήσει ένα δίκτυο φορέων που συζητά και συν διαμορφώνει το μέλλον, προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων σας, για την αποτελεσματική εκπόνηση του Σχεδίου.