ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10-11/8/2023

2023-14931 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ 93ΝΚΩΚΧ-ΣΡΞ

2023-14934 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΡΕ7ΡΩΚΧ-01Ι

2023-14938 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5ΩΡΟ ΩΖΤΨΩΚΧ-1Β8

2023-14946 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 4ΩΡΟ ΡΨΠΕΩΚΧ-Ν1Ι

2023-14947 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 3ΩΡΟ 6853ΩΚΧ-ΤΗΔ

2023-14948 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2ΩΡΟ ΩΧ0ΔΩΚΧ-8Ω7

2023-14952 ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ 9Κ8ΦΩΚΧ-ΤΣ7