ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια
υλικών για την αποκατάσταση υλικών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνιών
στη Δ.Ε. Μηλεών »