ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Προμήθεια υλικών οικοδομικών και αδρανών υλικών αποκατάστασης
πλατειών και καλντεριμιών στην Δ.Ε Τρικερίου λόγω ζημιών που προκλήθηκαν
από θεομηνία»