Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση

Καλείστε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση την 14 η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα
Πέμπτη  και ώρα 11:00 – 12:00