Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση

Καλείστε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση την 29η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 – 12:00,