Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων

Καλείστε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου 2023,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 – 12:00, για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.