Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων

Καλείστε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση την 10 η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00 – 12:00, για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.