Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
έκτακτη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων

Καλείστε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ έκτακτη συνεδρίαση την 19 η του μηνός Ιανουαρίου
2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 – 11:00, για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.