«Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων (άρθρο 75 του Ν.3852/2010 -ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 – ΦΕΚ 133Α΄/19-7-2018, η με αριθ.
374/2022 Εγκύκλιος: Α.Π.: 39135/30-5-2022, με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», το άρθρο 48 του Ν.4940/22 – ΦΕΚ 112Α'/14-6-2022, με το
οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), περί του τρόπου λήψης
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους, το άρθρο 78 («Λήψη
αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») του Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136 Α'/9-7-2022)».