«Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων (άρθρο 75 του Ν.3852/2010 -ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 – ΦΕΚ 133Α΄/19-7-2018, η με αριθ.
374/2022 Εγκύκλιος: Α.Π.: 39135/30-5-2022, με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», το  άρθρο 48  του Ν.4940/22 – ΦΕΚ 112Α'/14-6-2022, με το
οποίο καταργείται η  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55) , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), περί του τρόπου λήψης
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους, το άρθρο 78 («Λήψη
αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») του Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136 Α'/9-7-2022».

Καλείστε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση την 10 η του μηνός Αυγούστου 2022, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00 – 12:00, για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Για κάθε θέμα, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής
Επιτροπής, σχετική εισήγηση και παρακαλείσθε μέχρι και την Τετάρτη 10/8/2022 και ώρα:
11:00 – 12:00, να ενημερώσετε, ηλεκτρονικά (e-mail) ή δια τηλεφώνου, τη γραμματεία της
Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας π.χ. ΥΠΕΡ,
ΚΑΤΑ, ΛΕΥΚΟ ή ό,τι άλλο.
Η μη απάντησή σας, μέχρι την παραπάνω ορισθείσα ώρα, λογίζεται ως απουσία.