Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 68 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως το άρθρο 67 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133 τ.Α/19.07.2018), τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55Α/11-3-20), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την 26η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 11:00 (μέσω e-mail ή τηλεφωνικά).