ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΝΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.