ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ & ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ