ΠΙΝΑΚΑΣΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία συνεδρίασης : 10/5/2023