ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία συνεδρίασης : 27/9/2023