ΠΙΝΑΚΑΣ

ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αριθμός και ημερομηνία πρόσκλησης : 17146/30-9-2022
Ημερομηνία συνεδρίασης : 5/10/2022
Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης : 10