ΠΙΝΑΚΑΣ

ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αριθμός και ημερομηνία πρόσκλησης : 16660/23-9-2022
Ημερομηνία συνεδρίασης : 28/9/2022
Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης : 11