ΠΙΝΑΚΑΣ

ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αριθμός και ημερομηνία πρόσκλησης : 16156/16-9-2022

Ημερομηνία συνεδρίασης : 21/9/2022

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης : 13