ΠΙΝΑΚΑΣ

ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αριθμός και ημερομηνία πρόσκλησης : 1534/3-2-2023
Ημερομηνία συνεδρίασης : 8/2/2023