ΠΙΝΑΚΑΣ

ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αριθμός και ημερομηνία πρόσκλησης : 19868/11-11-2022
Ημερομηνία συνεδρίασης : 15/11/2022
Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης : 8