ΠΙΝΑΚΑΣ

ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθμός και ημερομηνία πρόσκλησης : 16652/23-09-2022
Ημερομηνία συνεδρίασης : 28-09-2022
Αριθμός θεμάτων εκτός ημερησία διατάξεως: 0
Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης : 21
Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν : 21