ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία συνεδρίασης : 21/3/2024