ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημερομηνία συνεδρίασης : 19-01-2024