ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2 ης ΕΙΔΙΚΗΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημερομηνία συνεδρίασης : 19-01-2024