ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκηρύσσει σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4277/2014  τις εκμισθώσεις Δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα
Προμυρίου, Δ.Ε. Σηπιάδος και στη Δημοτική Κοινότητα Αργαλαστής Δ.Ε. Αργαλαστής