ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία στις 22-03-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μέχρι 13:00 μ. μ.