ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία στις 5-04-2023, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00 μέχρι 13:00 μ. μ. δημοτικό ελαιοπερίβολο εκτάσεως 165 στρεμμάτων περίπου στη
θέση «Νησίδα Τρικερίου» στο Νησί Παλαιό Τρίκερι Δ.Ε. Τρικερίου