Περί έγκρισης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Νοτίου Πηλίου» για το έτος 2023

Αριθμός Απόφασης : 1/2023