2023-15184 ΡΕ99ΩΚΧ-7ΑΔ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 5ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2023-15185 6ΤΝΦΩΚΧ-ΨΑΞ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 4ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2023-15186 ΨΡ76ΩΚΧ-ΧΓΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2023-15187 9ΚΒΛΩΚΧ-Ν3Θ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2023-15189 ΨΜΧΦΩΚΧ-4Φ6 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ