Νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Nοτίου Πηλίου, για την περίοδο 01-01-2024 έως 31-12-2024, όρισε ο Δήμαρχος Μιχάλης Μιτζικός.

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός ευχήθηκε στους Αντιδημάρχους “καλή δύναμη” στα καθήκοντά τους και στο έργο που θα επιτελέσουν προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών.

Οι Αντιδήμαρχοι ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό τους και δεσμεύτηκαν πως θα εκπληρώσουν με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας τα καθήκοντά τους.

Ορισμός Αντιδημάρχων

Α. Αντιδήμαρχος Οικονομικών ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Απ. Διανέλλος, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες
Οικονομικών Υπηρεσιών:
1. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των : Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
2. Την ευθύνη για την καλή κατάσταση, έλεγχο και διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων όλου του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
3. Την επιμέλεια και ευθύνη των βεβαιωτικών καταλόγων και των δαπανών που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλων των έγγραφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.
4. Την δυνατότητα υπογραφή των εκθέσεων ανάληψης των πάσης φύσεως δαπανών έως του ποσού των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ) .
5. Την δυνατότητα υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, καθώς και τον προέλεγχο και την προσυπογραφή όλων των συμβάσεων και την εκκαθάριση των δαπανών.
6. Την δυνατότητα υπογραφή των πάσης φύσεως διακηρύξεων και δημοπρασιών προϋπολογισμού μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ, καθώς και τον προέλεγχο και την υπογραφή όλων των διακηρύξεων και δημοπρασιών.
7. Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης της Δημοτικής περιουσίας και των Κληροδοτημάτων του Δήμου.
8. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
Kατά τόπον αρμοδιότητες:
1. Την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ευθύνη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μηλεών.
2. Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Μηλεών.
3. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών για την επίλυση των προβλημάτων τους.
4. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών.
5. Την ευθύνη, λειτουργία και διαχείριση της Ύδρευσης και Άρδευσης καθώς και την συντήρηση των αντλιοστασίων και συντήρηση και διαχείριση της Αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών.
6. Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.
7. Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης και εκμετάλλευσης Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών.
8. Την εποπτεία και ευθύνη κίνησης και συντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου στον τομέα της Ύδρευσης και Άρδευσης στη Δημοτική Ενότητα Μηλεών .
9. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς και όλες τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών.
10. Την ευθύνη καταχώρησης όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
11. Την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του Όρχου οχημάτων και εξοπλισμού του Δήμου στα Καλά Νερά.
12. Την εποπτεία, διαχείριση και ευθύνη των Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών.
13. Την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών.
14. Την εποπτεία, διαχείριση και ευθύνη του ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών.
15. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Β. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νότιου Τομέα και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Νικ. Μαμμάς, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
i. Καθαριότητας :
1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής , διαχείρισης των αποβλήτων και ανακύκλωσης των Δημοτικών Ενοτήτων Αργαλαστής, Σηπιάδος και Τρικερίου.
2. Την εποπτεία και ευθύνη κίνησης και συντήρησης όλων των απορριμματοφόρων οχημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αργαλαστής, Σηπιάδος και Τρικερίου.
3. Την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του Όρχου οχημάτων και εξοπλισμού του Δήμου στην Αργαλαστή.
ii. Πολιτικής Προστασίας
1. Τον σχεδιασμό και ευθύνη Δράσεων Πολιτικής Προστασίας .
2. Τον έλεγχο και ευθύνη της εφαρμογής των προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων στο πλαίσιο του σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας.
3. Την επίβλεψη και ευθύνη του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην επικράτεια του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
iii. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Κατά τόπον τις αρμοδιότητες:
1. Την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ευθύνη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Σηπιάδος.
2. Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σηπιάδος.
3. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος για την επίλυση των προβλημάτων τους.
4. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος.
5. Την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος.
6. Την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.
7. Την ευθύνη και εποπτεία των Λατομικών χώρων της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος.
8. Την εποπτεία, διαχείριση και ευθύνη των Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος.
9. Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης και εκμετάλλευσης Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος.
10. Την ευθύνη καταχώρησης όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
11. Την ευθύνη λειτουργία και διαχείριση της Ύδρευσης καθώς και την συντήρηση των, αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος.
12. Την εποπτεία και ευθύνη κίνησης και συντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου στον τομέα της Ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος.
13. Την εποπτεία, διαχείριση και ευθύνη του ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος.
14. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου καθώς και όλες τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες..

Γ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Βόρειου Τομέα ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Ι. Ευαγγελάκης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής , διαχείρισης των αποβλήτων και ανακύκλωσης των Δημοτικών Ενοτήτων Αφετών και Μηλεών.
2. Την εποπτεία και ευθύνη κίνησης και συντήρησης όλων των απορριμματοφόρων οχημάτων Αφετών και Μηλεών καθώς και των μηχανημάτων έργου.
3. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Κατά τόπον αρμοδιότητες:
1. Την παρακολούθηση της εξέλιξης και ευθύνη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Αφετών.
2. Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αφετών .
3. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αφετών για την επίλυση των προβλημάτων τους.
4. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Αφετών.
5. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος, Πρασίνου καθώς και όλες τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πρασίνου στη Δημοτικής Ενότητας Αφετών.
6. Τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.
7. Την ευθύνη λειτουργία και διαχείριση της Ύδρευσης καθώς και τη συντήρηση των αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας Αφετών.
8. Την εποπτεία και ευθύνη κίνησης και συντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου στον τομέα της Ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Αφετών.
9. Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης και εκμετάλλευσης Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων της Δημοτικής Ενότητας Αφετών.
10. Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα Ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Αφετών .
11. Τη συμμετοχή στην προστασία των δασών και διατύπωση προτάσεων για την αποκατάσταση αυτών στην Δημοτική Ενότητα Αφετών.

Δ. Αντιδήμαρχος Αλιείας και Λιμενικής Πολιτικής ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Βασ. Μανέτας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
• Αλιείας και λιμενικής πολιτικής:
• Άσκησης εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της Αλιείας.
• Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία για την μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων.
• Μέριμνα για την κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη και ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης αυτών.
• Τήρηση στοιχείων υδατοκαλλιεργητών και πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων .
• Εισήγηση για λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθμιση ζητημάτων του τομέα της αλιείας στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.
• Αντιμετώπιση προβλημάτων και εισήγηση μερών που αφορούν την διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
• Επιμέλεια και ευθύνη της διαδικασίας της παραχώρησης αιγιαλού και παραλιών για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
• Επιμέλεια και ευθύνη της διαδικασίας και λειτουργίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου.
• Τον έλεγχο και την ευθύνη των καυσίμων όλων των οχημάτων του Δήμου καθώς και της κίνησης των οχημάτων του Δήμου πλην απορριμματοφόρων και οχημάτων έργου.
• Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
i. Τεχνικών Υπηρεσιών:
1. Τεχνικών Έργων :
• Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών, εκτέλεσης, επίβλεψης και ευθύνης Έργων, Δικτύων και τεχνικών συνεργείων.
• Την εποπτεία και ευθύνη αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
3. Την επιμέλεια και ευθύνη για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας,
4. Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

Κατά τόπον τις αρμοδιότητες:
1. Την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ευθύνη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Τρικερίου.
2. Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Τρικερίου.
3. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τρικερίου για την επίλυση των προβλημάτων τους.
4. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Τρικερίου.
5. Την εποπτεία, διαχείριση και ευθύνη των Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Τρικερίου.
6. Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης και εκμετάλλευσης Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων της Δημοτικής Ενότητας Τρικερίου.
7. Την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Τρικερίου.
8. Την ευθύνη και διαχείριση της Ύδρευσης καθώς και την συντήρηση των αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας Τρικερίου.
9. Την εποπτεία και ευθύνη κίνησης και συντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου στον τομέα της Ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Τρικερίου.
10. Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα Ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Τρικερίου.
11. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου καθώς και όλες τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Τρικερίου .
12. Την ευθύνη καταχώρησης όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Τρικερίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
13. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Ε. Αντιδήμαρχος ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Ι. Διανέλλος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Ι. Καθ΄ύλην αρμοδιότητες:
Την ευθύνη και εποπτεία για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας.
Κατά τόπον αρμοδιότητες:
1.Την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ευθύνη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Αργαλαστής.
2. Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αργαλαστής.
3. Συνεργάζεται με τους Πρόεδρους της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής για την επίλυση των προβλημάτων τους.
4. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής.
5. Την εποπτεία, διαχείριση και ευθύνη των Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής.
6.Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης και εκμετάλλευσης Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής.
7. Την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής.
8. Την ευθύνη και διαχείριση της Ύδρευσης καθώς και την συντήρηση των αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής.
9.Την εποπτεία και ευθύνη κίνησης και συντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου στον τομέα της Ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής.
10. Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα Ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής.
11. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου καθώς και όλες τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής .
12. Την ευθύνη καταχώρησης όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
13. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

ΣΤ. Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας Ιφιγένεια Γαρυφάλλου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:
• Την αρμοδιότητα και ευθύνη αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου, όπως :
• Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
• Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
• Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
• Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
• Την αφαίρεση (προσωρινή ή οριστική) των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
• Την σφράγιση, ανάκληση, οριστική αφαίρεση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου, καθώς και στην ανάκληση, προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
• Την εισήγηση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της στην Δημοτική Επιτροπή.
• Την εκτέλεση των αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και ανάγονται στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
• Την υπογραφή των αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων, οι οποίες θα χορηγούνται μετά από τις κατά νόμο αποφάσεις.
• Τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
• Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
• Τη λειτουργία Δημοτικών και Λαϊκών Αγορών, εμποροπανηγύρεων, τη άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
ii Κοινωνικής Πρόνοιας
1. Την ευθύνη και εποπτεία του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και όλων των συναφών αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΝΠΗ).
2. Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Πρόνοιας.
iii. Την εποπτεία, διαχείριση και ευθύνη των Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Αφετών.
iv. Την ευθύνη καταχώρησης όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αφετών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
v. Την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Αφετών.
vi. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Ζ. Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Απ. Καφετζής, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
ii. Παιδείας, Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης:
1. Την επιμέλεια της συμβουλευτικής αγωγής και δράσεων της νεολαίας, του Τοπικού Συμβούλιου Νέων, τις δράσεις εθελοντισμού, των θεμάτων νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης
Παραβατικότητας, την χορήγηση χρήσης -διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
2. Μεριμνά για τα θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους, σε συνεργασία με τους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
iii. Τουρισμού :
1. Τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη του Τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.
2. Την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κ.λπ.).
iv. Πολιτισμού:
1. Την επίβλεψη της εφαρμογής πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με την δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, σχολών μουσικής, χορού κτλ.
2. Την επίβλεψη της μελέτης και εφαρμογής πολιτιστικών προγραμμάτων .
3. Την επίβλεψη και ευθύνη της προστασίας μουσείων, μνημείων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
4. Την επίβλεψη και ευθύνη της επισκευής συντήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών και ιστορικών κτιρίων που παραχωρούνται από δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς .
5. Την επίβλεψη και ευθύνη της διοργάνωσης συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων.
v. Αθλητισμού:
1. Το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων Αθλητισμού.
2. Μεριμνά για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
3. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.
4. Μεριμνά για την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).
v. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος με θητεία διάρκειας ενός έτους ορίστηκε η Βασιλική Χύτα- Κατώγια με αρμοδιότητες:
i. Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων:
1. Την παρακολούθηση και εξέλιξη Ευρωπαϊκών, Εθνικών η/και άλλων Προγράμματων σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες κατά περίπτωση οργανικές μονάδες του Δήμου και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους με σκοπό τον σχεδιασμό, την μελέτη, την οργάνωση, την συμμετοχή και την προώθηση του Δήμου στα προγράμματα αυτά και με στόχο την εισαγωγή καινοτομιών και την προώθηση της ανάπτυξης στην διοικητική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική.
2. Την εποπτεία και παρακολούθηση προγραμμάτων και προγραμματικών συμβάσεων με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε.
ii. Ισότητας των φύλων:
1. Τη διαχείριση και συμμετοχή σε προγράμματα ισότητας των φύλων.
Τη συνεργασία με φορείς για την προώθηση των πολιτικών ισότητας των φύλων.

Τέλος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος ορίστηκε ο Λεων. Χαμονικολάου με αρμοδιότητες:
1. Την επίβλεψη και παρακολούθηση των έργων αποκατάστασης των ζημιών στην Δημοτική Κοινότητα Μηλίνας από τις θεομηνίες Daniel και Elias σε άμεση συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδήμαρχους, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
2. Την επίβλεψη των μηχανημάτων έργου που δρουν για τους παραπάνω σκοπούς στην Δημοτική Κοινότητα Μηλίνας.
Γ. Πολιτικούς γάμους, εκτός του Δημάρχου θα τελούν και οι επτά Αντιδήμαρχοι.
Δ. Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε με Απόφαση Δημάρχου.
Ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδηµάρχου Απόστολου Διανέλλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος Απόστολος Καφετζής και αντιστρόφως.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδηµάρχου Νικολάου Μαμμά, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος Βασίλειος Μανέτας και αντιστρόφως.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδηµάρχου Ιωάννη Ευαγγελάκη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται να ασκεί η Αντιδήµαρχος Ιφιγένεια Γαρυφάλλου και αντιστρόφως.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ιωάννη Διανέλλου όταν απουσίαζει ή κωλύεται ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος Ιφιγένεια Γαρυφάλλου.

ΣΤ . Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μαμμάς και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Απόστολο Διανέλλο.