με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 128.680,00 € με ΦΠΑ.

Δέιτε και Κατεβάστε την Σχετική Διακήρυξη στα Σχετικά Αρχεία.