ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΣΑΑ

Καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του νόμου 4849/202Ι (Α’ 207).»