Από το πρακτικό της 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ( Διά Περιφοράς) Συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου  Της 26/07/2023
Αριθμός Απόφασης : 141/2023

Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για τη 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2023