ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 45ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου στις 23/11/2022
Αριθμός Απόφασης : 547/2022

ΘΕΜΑ: “Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2022 απόφασης του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Οργανισμού Δήμου Νοτίου Πηλίου (Β ́ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022)”.
Στην Αργαλαστή σήμερα την 23/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 11:00 – 12:00, η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου συνήλθε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20212/17-11-2022 πρόσκληση, που τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου και απεστάλη ηλεκτρονικά (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010-ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018-ΦΕΚ 133Α ́ /19-7-2018, με την αριθ. 374/2022
Εγκύκλιο: Α.Π.: 39135/30-5-2022, με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής», το άρθρο 48 του Ν.4940/22 – ΦΕΚ 112Α’/14-6-2022, με το οποίο
καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 55),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67
του ν. 4830/2021 (Α ́ 169), περί του τρόπου λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών
προσώπων τους και το άρθρο 78 («Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού
και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») του Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136 Α’/9-7-
2022.