Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 – Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράμματος 2023

Αριθμός Απόφασης : 95/2023  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου