Έγκριση της 9/2023 απόφασης του Πολιτιστικού-Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ν. Πηλίου
(περί 1ης Αναμόρφωσης πρ/σμού)

Αριθμός Απόφασης : 74/2023