Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

Αριθμός Απόφασης : 49/2023