Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023-Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48/2023