Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 – Τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023

Αριθμός Απόφασης : 48/2023