Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 – Τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης : 31/2023