Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης : 5/2023