Έγκριση της 25ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (Μέσω τηλεδιάσκεψης και Διά ζώσης) Συνεδριάσεως του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου

Της 07/12/2022
Αριθμός Απόφασης : 163/2022