Έγκριση της 24ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2023